165Gm Pack: Ashwagandha 25 gm, Safed Musli 25 gm, Sahatavar 25 gm, Kaunch 25 gm, Gokhru 25 gm, Shilajit 10 gm , Salam Panja 10 gm, Salam Mishri 10 gm, Akarkara Irani 10 gm

350 Gm Pack: Ashwagandha 50 gm, Safed Musli 50 gm, Sahatavar 50 gm, Kaunch 50 gm, Gokhru 50 gm, Shilajit 20 gm , Salam Panja 25 gm, Salam Mishri 25 gm, Akarkara Irani 25 gm

 

700 Gm Pack: Ashwagandha 100 gm, Safed Musli 100 gm, Sahatavar 100 gm, Kaunch 100 gm, Gokhru 100 gm, Shilajit 50gm , Salam Panja 50 gm, Salam Mishri 50 gm, Akarkara Irani 50 gm

Ayurvedic Super Formula Premium Raw - With Shilajit

PriceFrom ₹1,400.00
  • Ashwagandha, Shatavar, Safed Musli, Kaunch, Gokhru, Salam Panja, Salam Mishri, Akarkara Irani, Shilajit